Chrysostomos Georgios Nasis - Names - Orthodoxia

Chrysostomos Georgios Nasis

  • Metropol, Trikke
  • Trikke
  • Mitropolis Apollonos 19,
  • Trikala
  • 421 00
  • GREECE
  • [30] 24310 27365, 27282. fax 26352.
  • www.imts.gr
  • * Patras. school Preveza. Dipl theol Thessaloniki.
  • mon St. Theodora Thessaloniki (M Ioannes, then igoumen).
  • diak Thessaloniki (M Panteieimon Chrysophakis).
  • priest archim Thessaloniki (M Panteieimon Chrysophakis).
  • oikonomos Thessaloniki.
  • protosynkellos Trikke.
  • M Trikke