Petros Georgios Jakumelos - Names - Orthodoxia
10

Petros Georgios Jakumelos

 • Metropol, Aksum
 • Aksum
 • P.O.Box 571,
 • Addis Ababa
 • ETHIOPIA
 • tel+fax [251] 11 11226459, [30] 210 6745511
 • alex@otenet.gr
 • * Zakynthos Greece. N29.6. dipl theol Athens.
 • diak Mon Pendeli.
 • ⊖ Athens.
 • protosynkellos Elasson.
 • Institut Cath Paris.
 • Bossey.
 • priest Bristol, Liverpool.
 • Asmara.
 • Djibuti.
 • Grand protosynkellos Cairo.
 • ⊕ B Babylon.
 • patriarchal vicar Cairo.
 • M Aksum.
 • Patriarchal Exarch Kenya Irinupolis.
 • Representative Athens.
 • passed to the Lord