Georgios Georgios Chrysostomou - Names - Orthodoxia

Georgios Georgios Chrysostomou

 • Metropol, Kitros+Katerini+Platamon
 • Kitros
 • Mitropolis
 • Katerini
 • 60100
 • GREECE
 • 0030-351-23512 (Metropolitan) 0030-351-23542 (Secretariat)
 • ─▒nfo@imkitrous.gr
 • https://imkitrous.gr
 • * Thessaloniki. N3.11.
 • dipl theol Thessaloniki
 • Ms theol
 • diak Thessaloniki
 • dipl philo
 • priest Thessaloniki
 • Dr. phil Byzantinology "The Monk Gerasimos Mikragiannanitis as Hymnograph". stud France, Italy
 • teacher, prof. Anotati Eccl Academia, Thessaloniki. Liturgical studies
 • Prof. Kongo and Ukraina Kiev
 • B Kitros+Katerini+Platamon