Stephanos Athanasios Katés - Names - Orthodoxia

Stephanos Athanasios Katés

  • Bishop, Stratonikeia, vicar Leros
  • Mitropolis
  • Kalymnos
  • 85200
  • GREECE
  • [30] 22430 23000, 22430 28854. Leros [30] 22470 22211. fax 22470 22339
  • imkalymnoy2011@yahoo.gr
  • B Stratonikeia, vicar Leros