- Names - Orthodoxia

  • Bishop, Gomas Kongo
  • Gomas Kongo
  • created ne eparchy Gomas Kongo