Pankratios - Names - Orthodoxia

Pankratios

 • Bishop, Arsinoë, vicar Paphos
 • TO 60054
 • Paphos
 • 8100
 • CYPRUS
 • Tel: +357 - 26821000 (fax): +357 - 26943130
 • metropolis@impaphou.org
 • http://www.impaphou.org/biografiko_xorepiskopou.aspx
 • * Gerakiés
 • stud Physics Mathematics Athens
 • mon Panagia Trooditissi
 • diak (M Chrysostomos, Paphos)
 • priest (M Chrysostomos, Paphos)
 • archim. Hegoumenos Panagia Chrysorroiatissi
 • elected B Arsinoë, vicar Paphos
 • consecrated B Arsinoe