Elias Tomas Bekele - Names - Orthodoxia

Elias Tomas Bekele

  • Archbishop, North Omo Arbaminch
  • Arba Minch
  • P.O. Box 1283,
  • Addis Ababa
  • ETHIOPIA
  • [251] 47 6611021
  • * East Shoa N?
  • ⊕ B Wollega,
  • Omo Arbaminch