Basílios Panagiotakopulos - Names - Orthodoxia
508

Basílios Panagiotakopulos

 • Metropol, Euripos
 • Euripos
 • Ag. Philotheis 21,
 • Athens
 • 105 56
 • GREECE
 • * Agrinion. N1.1.
 • diplom theol Athens.
 • diak
 • M tit Euripos
 • passed to the Lord.