Nikolaos Filippotis Hatzinikolaou - Names - Orthodoxia

Nikolaos Filippotis Hatzinikolaou

 • Metropol, Mesogaia+Laureotiki
 • Mesogaia
 • Thoukydidou 6,
 • Spata Attikis
 • 190 04
 • GREECE
 • 0030-1-6632687 (Metropolitan) 0030-1-6632276 (Secretariat) Fax 0030-1-6025101
 • imml@imml.gr
  secretariat@imml.gr
 • http://www.imml.gr
 • chairman of the Bioethics Committee of the Church of Greece
 • * Thessaloniki. N6.12.
 • diplom Physic Thessaloniki. MA Astrophysics Harvard. MIT Massachussets. Deaconess Hospital New England.
 • mon
 • diak
 • ⊖ ;
 • efimerios Metochi Simonos Petras Athens.
 • teacher Fac Medicin Kreta. M Th Boston. teacher bioethics Univ Thessaloniki.
 • archim
 • Dr.theol Thessaloniki, Director Hellenic Center Biomedical Ethics.
 • ⊕ M Mesogaia