Theókletos Setakis - Names - Orthodoxia

Theókletos Setakis

  • Metropol, former Ioannina
  • GREECE
  • * Thessaloniki. N26.2.
  • diak .
  • ⊖ .
  • diplom theol Athens.
  • priest Greek Army.
  • protosynkellos Ioannina.
  • ⊕ M.
  • died