Joakím Elias Nerantzulis - Names - Orthodoxia

Joakím Elias Nerantzulis

 • Metropol, Geron Nikomedia
 • Nikomedia
 • Kos University Hospital Maltepe Mahalle, Topkapi Cad, Litras Yolu
 • İstanbul
 • 34220
 • TURKEY
 • * N9.9.; gymnasion Zografou.
 • diplom theol Chalki.
 • diak.
 • 2. Diakonos Patr.
 • ⊕ B Melitene.
 • protosynk. Patriarcal.
 • M Melitene.
 • M Geron Chalkedon, 6.2.2002 feast St. Photius Kos University Hospital
 • M Geron Nikomedia