Kallinikos Symeon Alexandridis - Names - Orthodoxia

Kallinikos Symeon Alexandridis

 • * Phanar İstanbul. N29.7.
 • Chalki, diplom theol
 • diak ;
 • Mitropolis Prinkiponisi.
 • stud Hist Eccl Inst Orientale Roma
 • ⊕ M Lystra.
 • protosynkellos patriarchal.
 • M Prinkiponison.
 • M Lystra.
 • member Holy and Sacred Synod
 • died