Julian Hatala - Names - Orthodoxia

Julian Hatala

  • Bishop, Horodok, vikar Lviv UAOC
  • Lviv
  • vul. Lyčakiwska 91,
  • Lviv
  • 79000
  • UKRAINA
  • [380] 322 755993, 7693-44, -60
  • * N?
  • ⊖ (Patr Moskva)
  • ⊕ B Horodok vikar Lviv, UAOC