Konstantinos Jakoumakis - Names - Orthodoxia

Konstantinos Jakoumakis

 • Metropol, Mégara+Salamis
 • Mégara
 • Mitropolis Odos Kourkouri,
 • Mégara
 • 191 00
 • GREECE
 • [30] 22960 27795, 27794. fax 25972. Athens 2107 227375
 • immegaron@gmail.com
 • * Kreta, N21.5.
 • Piraios (Archim Christophoros Papadopoulos).
 • Rizareion E.S. Athens, Anot. E.S. Athens, Fac theol Athens.
 • hierokeryx, efimerios, pneumatikos Athens
 • diak
 • priest
 • grammateus H. Synodos, bibliothekarios, kodigographos, personal office A Athens
 • B