Adrianos Nikolaos Sergakis - Names - Orthodoxia

Adrianos Nikolaos Sergakis

  • Bishop, Halikarnassos, vicar patr Phanar
  • Istanbul Rum Patrikliği Haliç Fener
  • İstanbul
  • 34220
  • TURKEY
  • diakonos Kon/pel
  • parishes USA, Australia, England
  • archim Imbros Tenedos,proistamenos Phanar Keratiou Kolpou
  • B Halikarnassos Bodrum, Imbros (Patr Bartholomaios, M Kyrillos, B Nikiphoros Amoriou).