Chrysostomos Georgios Nasis - Names - Orthodoxia

Chrysostomos Georgios Nasis

 • Metropol, Trikke
 • Trikke
 • Mitropolis Apollonos 19,
 • Trikala
 • 421 00
 • GREECE
 • 0030-431-27365 (Metropolitan) 0030-431-27282 (Secretariat) Fax 0030-431-26352
 • www.imts.gr
 • * Patras. school Preveza. Dipl theol Thessaloniki.
 • mon St. Theodora Thessaloniki (M Ioannes, then igoumen).
 • diak Thessaloniki (M Panteieimon Chrysophakis).
 • priest archim Thessaloniki (M Panteieimon Chrysophakis).
 • oikonomos Thessaloniki.
 • protosynkellos Trikke.
 • M Trikke