Gerasimos Georgios Marmatakis - Names - Orthodoxia

Gerasimos Georgios Marmatakis

  • Metropol, Petra+Chersonisos
  • Petra
  • Mitropolis,
  • Neapolis Kreta
  • 724 00
  • GREECE
  • [30] 28410 - 31345, -32320. fax -31344
  • *, stud Ekkl.School Athens, Fac theol Thessaloniki.
  • mon, Mon. Agarathos.
  • diak.
  • Econom Metochion Kyria Eieousa.
  • priest.
  • parishes Kreta.
  • abbot Mon. Agarathos.
  • M Petra+Chersonisos