Gerasimos Georgios Marmatakis - Names - Orthodoxia

Gerasimos Georgios Marmatakis

 • Metropol, Petra+Chersonisos
 • Petra
 • Mitropolis,
 • Neapolis Kreta
 • 724 00
 • GREECE
 • [30] 28410 - 31345, -32320. fax -31344
 • *, stud Ekkl.School Athens, Fac theol Thessaloniki.
 • mon, Mon. Agarathos.
 • diak.
 • Econom Metochion Kyria Eieousa.
 • priest.
 • parishes Kreta.
 • abbot Mon. Agarathos.
 • M Petra+Chersonisos