Prochoros Panagiotis Anastasiadis - Names - Orthodoxia

Prochoros Panagiotis Anastasiadis

 • Bishop, Charioupolis, vicar Australia
 • Charioupolis
 • 242 Cleveland Street, Redfern
 • NSW 2016
 • AUSTRALIA
 • +61 2 9690 6100
 • http://www.greekorthodox.org.au
 • Australia
 • diak
 • priest
 • archim
 • Epitope Canberra and Tasmania
 • Bishop of Charioupolis, vicar Australia