Prochoros Panagiotis Anastasiadis - Names - Orthodoxia

Prochoros Panagiotis Anastasiadis

  • Bishop, Charioupolis, vicar Australia
  • Charioupolis
  • 242 Cleveland Street, Redfern
  • NSW 2016
  • AUSTRALIA
  • +61 2 9690 6100
  • http://www.greekorthodox.org.au
  • Bishop of Charioupolis, vicar Australia