Aprim Athniel - Names - Orthodoxia
198

Aprim Athniel

  • Bishop, Syria
  • Syria
  • P.O.Box 137,
  • Hassake
  • SYRIA
  • [963] 52 314925 +fax.
  • * Hassake, Syria N?
  • diak
  • ⊕ Hassake by Mar Dinkha B Syria