Simon Timur Tsakašvili - Names - Orthodoxia

Simon Timur Tsakašvili

 • Metropol, Suram+Chašura
 • Suram
 • Leselidze 8,
 • Khašuri
 • 5706
 • GEORGIA
 • [995] 268 23052; Tbilisi [995] 32 982708. [995] 99 577839
 • * Kisiki Sihnaki
 • Technical University Tbilisi
 • monk Urbnisi
 • diak (A Iov, Urbnisi)
 • priest (A Iov)
 • igumen
 • ⊕ M Suram+Chašura (Katolikos Patr Ilia)