Damaskinos Ioannis Kazanakis - Names - Orthodoxia

Damaskinos Ioannis Kazanakis

 • Metropol, Velestinon, assistant Athens
 • Velestinon
 • Ag. Philotheis 21,
 • Athens
 • 105 56
 • GREECE
 • [30] 210 3238413. fax 3224673.
 • * Mallais Lasithiou Kreta. N4.12.
 • diplom theol Athens.
 • mon.
 • diak
 • archim ;
 • hierokēryx Dimitrias.
 • stud Freie Universität Berlin.
 • protosynkellos Dimitrias.
 • scholarchis Volos.
 • protosynkellos Hierapytna.
 • protosynkellos Dimitrias.
 • ⊕ B,
 • M Velestinos assistant Athens.