Dionysios Mantalos - Names - Orthodoxia

Dionysios Mantalos

 • Metropol, Korinthos, Sikyon, Zemenon, Tarsos, Polyphengos
 • K√≥rinthos
 • Pylarinou 76,
 • Korinthos
 • 201 00
 • GREECE
 • [30] 27410 22549, 22547. fax 20340.
 • mitropoli@imkorinthou.org
 • www.imkorinthou.org
 • * Athens. N? diplom theol Athens, postgraduate Thessaloniki.
 • diak
 • ⊖ ;
 • protosynkelos Chalkidos.
 • ⊕ M Korinthos