Dionysios Mantalos - Names - Orthodoxia

Dionysios Mantalos

 • Metropol, Korinthos, Sikyon, Zemenon, Tarsos, Polyphengos
 • K√≥rinthos
 • Krokida 4
 • Korinthos
 • 201 00
 • GREECE
 • 0030-741-22549 (Metropolitan) 0030-741-22547 (Secretariat) Fax 0030-741-20340
 • mitropoli@imkorinthou.org
 • www.imkorinthou.org
 • Chief Secretary of the Holy Synod
 • * Athens. N? diplom theol Athens, postgraduate Thessaloniki.
 • diak
 • ⊖ ;
 • protosynkelos Chalkidos.
 • ⊕ M Korinthos