Eugenios Mihail Politis - Names - Orthodoxia

Eugenios Mihail Politis

 • Metropol, Hierapetra+Siteia
 • Hierapytna
 • Mitropolis,
 • Hierapetra, Kreta
 • 722 00
 • GREECE
 • [30] 28420 61210. 22251. fax 22786
 • imis@imis.gr
 • www.imis.gr
 • * Herakleion. N13.12.
 • diplom Ierodidaskalos Thessloniki.
 • dipl theol Thessaloniki.
 • docent canon law Thessaloniki.
 • mon Ag. Geórgios Epanosifi.
 • diak Monastery Ag. Geórgios Epanosifi.
 • ⊖ archim hierokēryx Herakleion.
 • igumenos Ag. Geórgios Gorgolaḯni.
 • ⊕ M Hierapetra+Siteia
 • Passed to the Lord.