Iakovos Tsigunis - Names - Orthodoxia

Iakovos Tsigunis

 • Bishop, Melitoupolis, assistant Australia
 • Melitoupolis
 • Greek Orth Archdiocese, 221 Dorcas Str South,
 • Melbourne
 • Vic. 3205
 • AUSTRALIA
 • [61] 3 9245 9000, 9696 2488. fax -3583
 • * Sydney, N23.10.
 • diplom theol St. Andrew's Greek Orth Theol College Sydney.
 • protodiakonos archdiocese, teacher Greek Orth Theol College.
 • ⊖ parish priest Melbourne.
 • ⊕ Melitoupolis, assistant Australia