Vasilios Vasilios Varvelis - Names - Orthodoxia
1431

Vasilios Vasilios Varvelis

 • B.P. 00217 Plot 18694, Masokwe St
 • Gaborome
 • BOTSWANA
 • [267] 393810-6, fax -7. [267] 76 106066
 • Peristerion Attika. N?
 • stud theol Athens.
 • diak.
 • parishes Johannesburg, Kairo, patriarchal Representative Athens.
 • priest.
 • B Botswana.
 • retired with title B of Arsinoe.