Viktor Vladislav Bykov - Names - Orthodoxia

Viktor Vladislav Bykov

 • Bishop, Artsiz, vicar Odessa
 • Arciz (Artsiz)
 • Pu┼íkinska 79,
 • Odessa
 • 65012
 • UKRAINA
 • [380] 4873 - 85638, - 85602
 • od-eparchia@gmail.ru, iliya-monastery@mail.ru
 • www.iliya-monastery.org, www.ilynsky-mon.church.ua
 • Tambov.
 • stud Seminary Odessa, Fac History University Kiev
 • diak.
 • mon.
 • priest.
 • igumen
 • chief redactor Pantelemonov Listok
 • archim.
 • namestnik monastery Pokrov Odessa
 • commission canonisation Moskva
 • B Artsiz, vicar Odessa