Timotheos Mathews - Names - Orthodoxia

Timotheos Mathews

  • Metropol, Patriarchal secretary of Indian affairs
  • P.O.Box 22260, Bab Touma
  • Damas
  • SYRIA
  • [963] 11 5418100 5432401. fax 5432400.
  • * Born
  • B