Basada Basada - Names - Orthodoxia

Basada Basada

  • Bishop, Akhmim Sakaltha.
  • Akhmim Sakaltha.
  • elected B Akhmim Sakaltha.