Luke Mark Murianka - Names - Orthodoxia

Luke Mark Murianka

  • Bishop, Syracuse, vicar Eastern American Diocese
  • USA
  • B Syracuse, vicar Eastern American Diocese