Theoklitos Andreas Doulias - Names - Orthodoxia

Theoklitos Andreas Doulias

  • Bishop, Tegea, vicar Mantineia + Kynouria
  • GREECE
  • B Tegea, vicar Mantineia + Kynouria