Athinagóras Perez Galvis - Names - Orthodoxia

Athinagóras Perez Galvis

  • B Myrina, vicar Mexiko
  • Mexico B Myrini (M Athenagoras)