Timoteo Louis Antonio Torres Esquivel - Names - Orthodoxia

Timoteo Louis Antonio Torres Esquivel

  • elected B Assos vicar Mexiko, theol Thessaloniki
  • Colombia B Assos (M Athenagoras)