Temotios Sebehat Leab Haile Mariam - Names - Orthodoxia

Temotios Sebehat Leab Haile Mariam

  • Bishop, Dawro and Konta
  • Dawro and Konta
  • 5 KILLO
  • Addis Ababa
  • P.O.BOX 1283 A.A.
  • ETHIOPIA
  • +251 111 55 0098
  • https://eotceth.org
  • B Dawro and Konta