Sawiros Bishoi El Moharraky - Names - Orthodoxia

Sawiros Bishoi El Moharraky

  • Bishop, abbot Monastery El Moharraky Mountain of Coscam.
  • Deir Al Moharraky El Kousseya,
  • Assiout
  • EGYPT
  • [20] 88 591406, 590585. [20] 2 6832055
  • anbasawires@holysynod.copticpope.org
  • mon;
  • Chori -Episcopus.
  • ⊕ (Pope Shenouda)
  • died