Mina Athanasios Anba Bishoi - Names - Orthodoxia

Mina Athanasios Anba Bishoi

  • Bishop, B Abbot of St. George Monastery
  • B Abbot of St. George Monastery, Khatatbah
  • 15 Menouf Kileopatra St,
  • Cairo
  • EGYPT
  • [20] 2 22912552 fax 2 250215956, [20] 12 5100440, 12 1900266
  • *
  • mon.
  • priest.
  • ⊖ B & Abbot of St. George Monastery, Khatatbah