Ioannis Sakellariou - Names - Orthodoxia

Ioannis Sakellariou

 • Metropol, Thermopylai, Igumen
 • Thermopyla
 • Monasterion Pentelis,
 • Penteli
 • 152 36
 • GREECE
 • [30] 210^^ 8042212, [30] 29440 278903
 • * Athen. N7.1.
 • diak diplom theol Athen.
 • Penteli, teacher Anotera Theol School English, Theology.
 • mon.
 • Dr.theol Strasbourg
 • Igumen Penteli.
 • ⊕ auxiliaire de l'archev√™que d'Ath√®nes, Igumen.
 • tit. M