Daniel Dionysios Pourtsouklis - Names - Orthodoxia

Daniel Dionysios Pourtsouklis

 • Metropol, Kaisariani, Vyron+Hymettos
 • Kaisarianí
 • Ymittos 47-49
 • Kessariani
 • 161 21
 • GREECE
 • 0030-1-7223133 (Metropolitan) 0030-1-7224123 (Secretariat) Fax 0030-1-7223584
 • info@imkby.gr
 • www.imkby.gr
 • * in Nea Manolada Elias, N17.12.
 • Anotera Hieratiki Scholi Chalandrion Attikis.
 • mon.
 • diplom theol Athens.
 • diak
 • hierokēryx Dimitrias.
 • priest
 • archim.
 • president Youth movements.
 • hierokēryx Athens, Chief Secr Holy Synod.
 • B
 • M Kaisariani.