Dorotheos Mourtzoukos - Names - Orthodoxia
553

Dorotheos Mourtzoukos

  • Bishop, Eleusis, assistant Mégara+Salamis
  • Eleusis
  • Mitropolis Odos Kourkouri,
  • Mégara
  • 191 00
  • GREECE
  • [30] 2296027795, 2296027794. fax 25972. Athens 210 7227 375
  • * Megara N5.6.
  • diak
  • ⊕ B Eleousina, assistant Mégara