Kostas Kaial - Names - Orthodoxia

Kostas Kaial

  • Bishop, , auxiliaire
  • B.P.9,
  • Damas
  • SYRIA
  • [963] 11 5431400.
  • ⊕ Damaskus Daten von Diakon Romanos OKI