Tikhon Viktor Dorovskih - Names - Orthodoxia

Tikhon Viktor Dorovskih

 • Archbishop, Južnosakhalinsk+Kurily
 • Južnosakhalinsk
 • ul. Lenina 158,
 • Južno-Sachalinsk
 • 693000
 • ROSSIJA
 • [7] 4242 724225. fax 500575.
 • eparhia_sakh@mail.ru
  sakhalin@orthodoxy.ru
 • www.pravosakh.ru
 • * Voroneš worker's family. N26.8.
 • absolvent montažnyj tehnikum Voroneš,
 • absolvent politehnikum (elektrik) Voroneš.
 • mon.
 • diak
 • ⊖ Južno-Sahalinsk.
 • igumen.
 • archim
 • ⊕ ;
 • B, 2014 A Južnosahalinsk+Kurily.