Evsevij Konstantin Tykhlov - Names - Orthodoxia
2077

Evsevij Konstantin Tykhlov

 • Bishop, Drutsk, vicar Vitebsk
 • Chekhova 19,
 • Vitebsk
 • 210026
 • BELARUS
 • [375](212)265205.
 • vitebsk_eparhia@mail.ru
 • https://vitprav.by/
 • *Zhodino Minsk.
 • stud beekeeping Smilovichi.
 • military service.
 • stud Minsk Theol Seminary.
 • in brethren Zhirovichi.
 • mon, diak.
 • ⊖.
 • rector of restored St Elisha Monastery Lavrishevo.
 • MTh Minsk.
 • ⨁ Slutsk+Soligorsk (St Evfrosinija in Polotsk, by Patr. Kirill).
 • B Drutsk, vicar Vitebsk.