Theokletos Theodoros Koumaniaros - Names - Orthodoxia

Theokletos Theodoros Koumaniaros

 • Metropol, Vrestheni
 • Vrestheni
 • Ag. Philotheis 21,
 • Athens
 • 105 56
 • GREECE
 • * Volos. N26.2. stud Ekkl. Scholi Thessaloniki,
 • diak
 • diplom theol Athens.
 • ⊖ ;
 • Radio Volos, protosynkellos.
 • protosynkellos Dimitrias, Volos.
 • spokesman of A Christodoulos
 • ⊕ ;
 • M Thessaliotis+Phanariophersala. resigned financial problems
 • M tit Vrestheni