Volodymyr Myroslav Ladyka - Names - Orthodoxia

Volodymyr Myroslav Ladyka

 • Archbishop, Mykolaïv+Epiphany
 • Mykolayiv
 • vul. Sadowa 12,
 • Mykolajev
 • 54000
 • UKRAINA
 • [380] 512 36136-8,-9, fax 460427, 460242
 • B Mykolayiv and Kherson UOC-KP
 • A Mykolayiv and Kherson
 • M Mykolayiv and Kherson
 • M Mykolayiv and Epiphany OCU
 • * Vivna Stry, Lviv. N28.7.
 • ⊕ (Filaret Denisenko) B Vinnitsa and Bratslav UOC-KP
 • B Mykolaïv+Epiphany