Volodymyr Myroslav Ladyka - Names - Orthodoxia

Volodymyr Myroslav Ladyka

  • Archbishop, Mykolaïv+Bogojavlensk
  • vul. Sadowa 12,
  • Mykolajev
  • 54000
  • UKRAINA
  • [380] 512 36136-8,-9, fax 460427, 460242
  • * Vivna Stry, Lviv. N28.7.
  • ⊕ (Filaret Denisenko) B Vinnitsa,
  • B Mykolaïv+Bogojavlensk