Georgios Rempelos - Names - Orthodoxia

Georgios Rempelos

 • Metropol, Karpenision
 • Mitropolis,
 • Karpenision
 • 361 00
 • GREECE
 • [30] 22370 22993, 22191. fax 23993. Athens 2109752299, 2109752229
 • * Kastella Euboia
 • Dipl Akademia Lamia
 • military service air force
 • teacher Chalkis
 • dipl theol Athens
 • hierokeryx
 • diak (M Hieronymos - Levada)
 • priest (M Hieronymos - Levada)
 • in the secretariate Holy Synod
 • B Karpension