Georgios Rempelos - Names - Orthodoxia

Georgios Rempelos

 • Metropol, Karpenision
 • Karpenision
 • Mitropolis,
 • Karpenision
 • 361 00
 • GREECE
 • 0030-237-22993 (Metropolitan) 0030-237-22191 (Secretariat) Fax 0030-237-22993
 • * Kastella Euboia
 • Dipl Akademia Lamia
 • military service air force
 • teacher Chalkis
 • dipl theol Athens
 • hierokeryx
 • diak (M Hieronymos - Levada)
 • priest (M Hieronymos - Levada)
 • member of the secretariate Holy Synod
 • B Karpension