Nikiphoros Kykkotis - Names - Orthodoxia
366

Nikiphoros Kykkotis

  • Metropol, Kykkos+Tylliria
  • Kykkos
  • Igumen Kykkos, P.O.Box 24850,
  • Lefkosia
  • 1304
  • CYPRUS
  • [357] 22 390000, [357] 22 351852
  • gramateiakykkos@gmail.com
  • * Kritou Marottou Paphos. N2.6. Lykeion Levkosia.
  • mon.
  • diak diak by Kykkos.
  • stud ius Thessaloniki.
  • stud theol Athens.
  • ⊖ priest
  • archim archim
  • teacher Apostolos Barnabas,
  • secretary Holy Synod.
  • Proedros Ekklesiastikon Dikasterion.
  • Igumen Kykkos.
  • ⊕ B.
  • M Kykkos.
  • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.