Nikiphoros Kykkotis - Names - Orthodoxia
366

Nikiphoros Kykkotis

 • Metropol, Kykkos+Tylliria
 • Kykkos
 • Igumen Kykkos, P.O.Box 24850,
 • Lefkosia
 • 1304
 • CYPRUS
 • [357] 22 390000, [357] 22 351852
 • gramateiakykkos@gmail.com
 • * Kritou Marottou Paphos. N2.6. Lykeion Levkosia.
 • mon.
 • diak diak by Kykkos.
 • stud ius Thessaloniki.
 • stud theol Athens.
 • ⊖ priest
 • archim archim
 • teacher Apostolos Barnabas,
 • secretary Holy Synod.
 • Proedros Ekklesiastikon Dikasterion.
 • Igumen Kykkos.
 • ⊕ B.
 • M Kykkos.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.