Elias Toumeh - Names - Orthodoxia

Elias Toumeh

  • Bishop, Arthoussa, auxiliaire Arkadia
  • Greek Orthodox Archdiocese - St John square - Marmarita - Talkalakh - Homs - Syria
  • Homs
  • SYRIA
  • Tel: 00963 31 7732184 Fax: 00963 30 7731184
  • wadi.episcopal@gmail.com
  • https://www.antiochpatriarchate.org
  • ⊕ B Arthoussa, vicaire Arkadia. Daten von Diakon Romanos OKI, Adresse antichochpatriarchate.org 11.11.2015