Elias Tome - Names - Orthodoxia

Elias Tome

  • Bishop, Arthoussa, auxiliaire Arkadia
  • St John square - Marmarita - Talkalakh
  • Homs
  • SYRIA
  • [963] 31 7732184, fax [963] 30 7731184
  • wadi.episcopal@gmail.com
  • ⊕ B Arthoussa, vicaire Arkadia. Daten von Diakon Romanos OKI, Adresse antichochpatriarchate.org 11.11.2015